Агенција за стоковни резерви вработува

ИЗВОРСкопје24
|

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 55/2021

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Агенција за стоковни резерви за следните работни места

1. УПР0101В04000 Помлад соработник за подготовка на тендерска документација, Одделение за јавни набавки, Сектор за општи и правни работи и јавни набавки(1) извршител(и) Општи услови – да е државјанин на Република Македонија, – активно да го користи македонскиот јазик, – да е полнолетен, – да има општа здравствена способност за работното место, – со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. Посебни услови – ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки или Економски науки – со или без работно искуство во струката Општи работни компетенции – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг – учење и развој – комуникација – остварување резултати – работење со други/тимска работа – стратешка свест – ориентираност кон странките/засегнати страни и – финансиско управување Посебни работни компетенции – активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење – активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) Распоред на работно време – Работни денови понеделник-петок – Работни часови неделно 40 – Работно време од 07:30 до 15:30 – Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот Паричен нето износ на плата: 22.050,00 денари НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Македонец(ка) 1.

Целиот оглас може да го прочитате на линкот