Оглас за работа во администрација: Плати до 47.562 денари

ИЗВОРСкопје24
|

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 119/2020
за вработување на 11 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие Национална Радиодифузија за следните работни места

1. ИНФ0102Г03005 Архивар, Одделение за нормативно-правни работа, Сектор за нормативно-правни, општи работи и човечки ресурси, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 21.435,00 денари

2. ИНФ0102В03004 Виш стручен соработник за нормативно – правни работи, Одделение за нормативно-правни работи, Сектор за нормативно-правни работи, општи работи и човечки ресурси, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.985,00 денари

3. ИНФ0102В04003 Соработник за јавни набавки, Одделение за јавни набавки, Сектор за економски работи, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.693,00 денари

4. ИНФ0102В04004 Соработник за јавни набавки, Одделение за јавни набавки, Сектор за економски работи, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.693,00 денари

5. ИНФ0102Б01003 Помошник директор за внатрешна организација, учење и развој, Дирекција (канцеларија на директорот)(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 47.562,00 денари

6. ИНФ0102В04008 Одговорно лице за возен парк, Одделение за општи работи, Сектор за нормативно – правни, општи работи и човечки ресурси, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 28.693,00 денари

7. ИНФ0102Г01005 Виш референт за набавки и плаќање, Одделение за комерцијални работи, Сектор за економски работи, Деловна единица економски, правни и општи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 24.144,00 денари

8. ИНФ0102Г01002 Контер билансист, Одделение за сметководство и финансии, Сектор за економски работи, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 24.144,00 денари

9. ИНФ0102Г04002 Помлад референт во одделение за нормативно – правни работи, Одделение за нормативно – правни работи, Сектор за нормативно – правни, општи работи и човечки ресурси, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 20.854,00 денари

10. ИНФ0102Г04004 Референт за магацинско работење, Одделение за комерцијални работи, Сектор за економски работи, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 20.854,00 денари

11. ИНФ0102Г02006 Самостоен референт за јавни набавки, Одделение за јавни набавки, Сектор за економски работи, Деловна единица економски, правни и општи работи – ЕПОР(1) извршител(и)

Паричен нето износ на плата: 22.306,00 денари

Целиот оглас може да го видите на ЛИНКОТ со клик ТУКА.