Оглас за вработување во Државна изборна комисија

ИЗВОРСкопје24
|

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 55А/2020 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

1. УПР0101В04000 Помлад соработник за избори, Подрачно одделение Бутел, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачкото право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места(1) извршител(и) Општи услови – да е државјанин на Република Македонија, – активно да го користи македонскиот јазик, – да е полнолетен, – да има општа здравствена способност за работното место, – со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. Посебни услови – ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки или Политички науки или Јавна управа и администрација – со или без работно искуство во струката Општи работни компетенции – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг – учење и развој – комуникација – остварување резултати – работење со други/тимска работа – стратешка свест – ориентираност кон странките/засегнати страни и – финансиско управување Посебни работни компетенции – активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење – активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) Распоред на работно време – Работни денови понеделник-петок – Работни часови неделно 40 – Работно време од 07:30 до 15:30 – Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Ром(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Целиот оглас може да го најдете на ЛИНКОТ