ПЛАТИ до 31.414 денари: Вработување во Влада на РМ – Секретаријат за европски прашања…

ИЗВОРСкопје24
|

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 05/2019

за вработување на 13 државни службеници од група I, подгрупа I во Влада на Република Македонија – Секретаријат за европски прашања за следните работни места

1. УПР0101Б03000 Помошник раководител на сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење(1) извршител(и)

Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот.Паричен нето износ на плата: 31.414,00 денари.
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

2. УПР0101Б04002 Раководител на одделение за јазична ревизија и терминологија, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquitos Communautaire (право на ЕУ)(1) извршител(и)

Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари.
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

3. УПР0101Б04002 Раководител на одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања(1) извршител(и)

Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари.
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

4. УПР0101Б04001 Раководител на одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош(1) извршител(и)

Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

5. УПР0101Б04001 Раководител на одделение за внатрешен пазар и конкуренција, Сектор за интеграција(1) извршител(и)

Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари.
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

6. УПР0101Б04006 Раководител на одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција(1) извршител(и)

Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

7. УПР0101Б04003 Раководител на одделение за економско финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

8. УПР0101Б04001 Раководител на одделение за поддршка на процесот на пристапување, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

9. УПР0101Б04002 Раководител на одделение за јавни набавки, Сектор за општи и правни работи(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

10. УПР0101В04000 Помлад соработник за административно, канцелариско и архивско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 20.970,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

11. УПР0101В01000 Советник – одговорен сметководител, Одделение за сметководство и плаќања, Сектор за финансиски прашања(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник – петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 25.006,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Ром(ка) 1.

12. УПР0101В01000 Советник за јавни набавки, Одделение за јавни набавки, Сектор за општи и правни работи(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник – петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 25.006,00 денари.
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.

13. УПР0101В04001 Раководител на одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања(1) извршител(и)
Распоред на работно време: Работни денови понеделник-петок, работни часови неделно 40, работно време од 08:30 до 16:30, опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Паричен нето износ на плата: 28.286,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.