ПЛАТИ до 35.872 денари: Вработување во Државната изборна комисија – Отворени се 9 работни места

ИЗВОРСкопје24
|

ОГЛАС БРОЈ 1/2019

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 9 (ДЕВЕТ) ИЗВРШИТЕЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ТРАЕЊЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА ВО ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија објавува оглас за вработување на 9 (девет) лица преку засновање на работен однос на определено време во траење до 31 декември 2019 година за следните работни места;

  • Раководител на сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот наизбирачките места 1 извршител

Потребни квалификации: Образование; Правни науки или компјутерска техника и информатика, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Работно искуство: најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 15:30/16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 35.872, 00 денари.

  • Раководител на одделение за буџетска контрола 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Економски науки, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС илизавршен VII/1 степен Работно искуство најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искусгво во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен секгор. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 15:30 / 1 6:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 28.303,00 денари.

  • Раководител на одделение за системски софтвер и одржување 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Компјутерска техника и информатика или информатика или електроника и автоматика, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 сгепен Работно искуство најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 15:30 / 16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 28.303, 00 денари.

  • Раководител на одделение за информирање и меѓународна соработка 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Правни науки или политички науки или Јавна управа и администрација, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V1I/1 степен Работно искуство најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 15:30 / 16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 28. 303, 00 денари.

  • Советник за буџетска координација 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Економски науки, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС илизавршен V1I/1 сгепен Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 1 5:30 / 16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 25. 023, 00 денари.

  • Виш соработник за седници за евиденција на донесени подзаконски акти и упатства од Државната изборна комисија 1 извршител

Потребни квал ификации: Образование: Правни науки или политички науки или Јавна управа и администрација, најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 сгепен Работно искуство најмалку две години работно искуство во струката. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 1 5:30 / 1 6:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 23. 258, 00 денари.

  • Виш соработник координатор со изборните органи и други органи, политички партии, здруженија на граѓани и Референдум на државно или локално ниво 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Правни науки или политички науки или јавна управа и администрација, најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен Vil/ 1 степен Работно искуство најмалку две години работно искуство во струката. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 15:30 / 1 6:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 23. 258, 00 денари.

  • Виш соработник за подрачните одделенија 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Компјутерска техника и информатика или информатика или електроника и автоматика, најмалку 1 80 кредити сгекнати според ЕКТС или завршен VII/1 сгепен Работно искуство најмалку две години работно искуство во струката. Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:3015:30 / 16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата: 23. 258, 00 денари.

  • Помлад соработник за внатрешна ревизија 1 извршител

Потребни квалификации: Образование: Економски науки или Правни науки, најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Работно искуство: со или без работно искуство во струката. Други посебни услови: Да има најмалку две години работно искуство во внатрешната или надворешната ревизија Дневно работно време 8 часа (07:30 / 08:30 1 5:30 / 16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата 20. 987, 00 денари.

ЛИНК ЗА ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ И АПЛИЦИРАЊЕ