Политика за приватност

Добредојдовте на Скопје24

Нашата веб страна е https://skopje24.mk

Коментари

Кога посетителите оставаат коментар на вебсајтот ние ги собираме податоците кои се прикажани во формата за оставање коментари, како и IP адресата на посетителот и имформациите за неговиот пребарувач со цел да спречиме спам.

Колачиња

Ако оставите коментар на нашиот сајт може да одберете да да го зачувате вашето име, електронска пошта и вебсајт во колачињата на вашиот пребарувач. Ова е за да се овозможи полесно користење на нашиот вебсајт па така следниот пат кога ќе сакате да оставите коментар нема да треба повторно да ги внесувате вашите податоци. Овие колачиња траат една година.

Вградени содржини од други вебстрани

Нашите објави можат да содржат вградени содржини (пр. видеа, слики, објави, итн.). Вградените содржини од други вебсајти се однесуваат на ист начин како кога посетителот би го посетил другиот вебсајт.

Овие вебсајти можат да собираат ваши податоци, да користат колачиња, да вградат дополнителни механизми за тракирање од трети страни и да ја следат вашата интеракција со вградените содржини како да сте логирани на тие вебсајти.

Каде ги испраќаме вашите податоци

Вашите коментари можат да бидат проверувани преку авѕоматизирани сервиси за детектирање на спам.

Welcome to Skopje24

Our website address is: https://skopje24.mk

OFFICIAL CONTACTS:
Filip Radevski

✉ filip.radevski@skopje24.mk

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.