Веб порталот skopje24.mk постои повеќе од 3 години, и моментално е водечкиот градски информатор на Скопје. Нашата платформа гарантира брзо и ефикасно информирање за сите случувања поврзани со главиот град, а објавите се ослободени од било какво политичко влијание, поради што многу читатели си го пронајдоа своето омилено место за информирање.

Следи го Скопје24 на социјалните мрежи!

FACEBOOK

INSTAGRAM

326 Следбеници
Следете